כללים משלימים באחה אשלים 2015

  • 1

כללים משלימים באחה אשלים 2015

Category : ראלי

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/vf0g5

אשלים-15

כללים משלימים באחה אשלים 14.8.2015

האירוע ינוהל בהתאם לתקנות וחוק הנהיגה הספורטיבית, כללי האירוע / כללי הנהיגה הספורטיבית המיוחדים לאירוע מסוג זה (באחה) והכללים המשלימים של האירוע הנ"ל.

תוכנית הארוע.

יום שישי 14.8.2015

6:30-08:00      – בדיקות מנהלתיות וטכניות, חורשת סקוט .

08:00             – תדריך.

08:30             – זינוק אופנועים.

11:30             – זינוק רכבים.

14:00             – טקס סיום.

  1. 1.      סבב ראשון לשנת 2015

1.1        באחה אשלים.

1.2        מיקום מנהלת האירוע במהלך האירוע – חורשת סקוט.

1.3        מיקום הזינוק והסיום של הראלי – חורשת סקוט.

1.4        מיקום לוח ההודעות הרשמי של האירוע – חורשת סקוט.

  1. 2.      ארגון.

2.1        ארגון: התאחדות הראלי

דוא"ל: ____nitzan@fishman.co.il

מנהל האירוע: רפי רפאלוב

2.2        ועדת שיפוט: ויקו אסולין,מישל גדז

2.3        מנהל אירוע: רפי רפאלוב

2.4        מנהל מרוץ:ניצן שקל

2.5        אירוע מנהל מסלול: _ניצן שקל

2.6        רישום והזנקות: רפי כהן.

2.7        זמנים: תנועה מערכות www.tnuatiming.com.

2.8        בוחן כלי תחרותי ראשי: אלי שחר .

  1. 3.      הרשמה.

3.1        סיום הרשמה _11.8.2015

3.2        אופן ההרשמה – איבנטים.

3.3        חובת ביטוח תאונות אישיות במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית וביטוח צד ג'.התשלום : בהרשמה מוקדמת (אבנטים)

3.4        קטגוריות:

3.4.1           TROPHY TRUCK

3.4.2           T1 4*4

3.4.3           T1 2*4

3.4.4           T2

3.4.5           רכבי שטח קלים RZR CUP

3.4.6            T3 רכבי שטח קלים – מקצועי

3.4.7           אופנועים: מקצועי, סניורים, כללי, עד 250

3.4.8           טרקטורונים

3.4.9            עבירות

3.5        עלויות הרשמה:

3.5.1           רכבים – ____650____

3.5.2           כידונאים – ___250____

3.5.3           רכבי שטח קלים – ____650___

  1. 4.      הרשמה

4.1        האירוע תחת הכיסוי הביטוחי צד ג' של התאחדות הראלי  בישראל ולפי תקנת הביטוח בחוק הנהיגה הספורטיבית.

4.2        כל משתתף ידאג לכיסוי פוליסת ביטוח תאונות אישיות במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית, על ידי תשלום דרך איבנטים   100 ₪

4.3        כל משתתף ידאג להרחבת ביטוח חובה לקטעי הקישור.-אין צורך באירוע אשלים –אין קטעי קישור באירוע !

4.4        במקרה של תאונה, ימלא המשתתף דו"ח מפורט ויגיש למארגן.

4.5        המארגן אינו אחראי לביטוח האישי (גוף וציוד) של המשתתפים ו/או צוותי הסיוע והליווי שלהם.

4.6        המארגן אחראי על הפינוי במקרה של תאונה.

4.7        תוקף פוליסת הביטוח: ימי האירוע 14.8.2015

  1. 5.      פרסום

5.1        המשתתפים רשאים להציג על רכבם כל סוג של פרסום, בהתאם ל"כללי האירוע" של הבאחה/ראלי רייד     (כללי הנהיגה הספורטיבית) – סעיף 14.

5.2        רכבים: 2 מדבקות מספר לרכב, אחת מכול צד.

5.3        כידונאים: מדבקת מספר בחזית האופנוע/טרקטורון, במסכה הקדמית.

5.4        רכבי שטח קלים: מדבקת מספר על מכסה המנוע.

  1. 6.      בדיקות מנהלתיות.

6.1        הבדיקות (הרשמה, חתימת מסמכים, חלוקת מדבקות, ספרי דרך…) יערכו באוהלי הארגון בשטחי ה PITS.

6.2        לוח זמנים יום חמישי 13.8  19:00-21:00:
יום שישי -14.8  06:00-07:30

6.3        סוגי המסמכים אשר יש להציג.

אנשי הצוות: (גם לנהג וגם לנהג משנה/נווט)

– רישיון לנהיגה ספורטיבית מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית, בתוקף;
רישיונות נהיגה זמניים של הרשות יתקבלו ויהיו בתוקף רק לאירוע

– תעודת זהות;

– רישיון נהיגה בתחבורה, בתוקף.

– טופס הרשמה;

– חתימה אישית לבקרת נוכחות;

כלי הרכב התחרותי:

– רישיון כלי תחרותי מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית;

  1. 7.      בדיקות טכניות.

7.1        הבדיקות הטכניות יערכו באוהל הבדיקות הטכניות בשטחי ה PITS.

7.2        הבדיקות יערכו לאחר הבדיקות המנהלתיות, כאשר כלי הרכב התחרותיים מצוידים במדבקות המספר, המשתתפים על ציוד הבטיחות האישי שלהם והכלי התחרותי על ציוד הבטיחות שלו.

7.3        לוח זמנים: יום חמישי 13.8 19:00-21:
יום שישי -14.8   06:00 -07:30

  1. 8.      הזינוק לתחילת הארוע.

8.1        פרסום רשימת ההזנקות בלוח המודעות באוהל הארגון באירוע.

  1. 9.      מהלך הראלי.

9.1        לפי תוכנית האירוע:

06:30-07:30 בדיקות טכניות.

08:15 תדריך בטיחות.

08:30 תחילת הזנקות.

14:00 סיום ארוע

9.2        סדר הזינוק

9.2.1       סדר זינוק:

08:30 אופנועים,טרקטורונים,SBS

11:30 רכבים

9.2.2       בכל האירוע יבוצעו 3 הקפות של 40 ק"מ אחת אחר השנייה ברצף מלא.

9.2.3       על כל הרכבים להיות כשירים לנסיעה בקטע קישור וכל המשתמע מכך. דין דרך עפר כדין כביש.אין קטעי קישור באירוע זה

9.2.4       מרווחי הזמן בזינוק – 1 דקה בין כל כלי תחרותי. ולפי שיקול המזניק

9.2.5       כל דקת איחור לזינוק, תעניש את הצוות בדקה נוספת לזמן המרוץ שלו.

9.2.6       סדר הזינוק יקבע לפי תוצאות הליגה 2014, מתחרים חדשים יוזנקו אחרונים בקטגוריה.

9.2.7        9.9 הזמן הרשמי

הזמן הרשמי – שעון GPS.

10. חניוני סיוע ותדלוק.

10.1         עבודה על כלי הרכב התחרותיים תתאפשר רק ב PITS וחניוני שירות מותרים:

חורשת סקוט .

10.2         התדלוק יעשה בנקודת התדלוק בלבד באזור ה- PITS ו/או בסיום קטעים תחרותיים. מנוע – כבוי.2עוזרים  בלבד שאחד מהם מחזיק מטף כיבוי בידו

10.3         במקרה של תקלה טכנית בכלי רכב תחרותי במהלך האירוע, המצריכה תיקון עם עזרה חיצונית יש לדווח למנהלת. בכל אופן לא יוגש הסיוע בזמן תנועת כלי רכב מתחרים על המסלול .

10.4         במקרה של תקלה, אסור לגרור את כלי הרכב התחרותי או לטפל בו על ידי עזרה חיצונית שאינה על ידי מתחרה פעיל . במקרה כזה של גרירה או טיפול ברכב התקוע על ידי צוות הסיוע או על ידי גורם אחר מאשר מתחרה אשר עדיין מתחרה – ייפסל הצוות.

11. מחאות.

11.5         הגשת ערעור תעשה בכתב, על ידי משתתף או ראש קבוצה רשום.

11.6         סך דמי ערעור ו/או מחאה – 250 ₪.

12. עונשים.

ראה סיכום טבלת עונשים: "כללי אירוע – באחה / ראלי קרוס קאונטרי", סעיף 38.

13. תוצאות.

התוצאות הבלתי רשמיות יפורסמו עד 14:00 ועד רבע שעה לפני טקס הסיום.

14. פרסים.

גביעים ל 3 המוקמות הראשונים בכל קטגוריה ול-אלוף האירוע ב overall.

מספרי טלפון לחירום:

בית חולים    סורוקה –שד רגר באר שבע 08-6400111
מוקד חירום באירוע – ניצן- 0523578838    ,אלי 0537336438 ,גיא 0538313357

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/vf0g5

1 Comment

אמתי סימון

22/08/2015 at 11:22 am

שלום לכלם.
כדאי לפרסם קיום המרו ץ לקל הרחב כדי ליצר מודעות שיש מרוצי מכוניות בישראל וכדאי
להשתתף בהם.
יש אוהדים רבים בקרב האוכלוסיה שיבואו לצפות במרוצ עצם כמות האוכלוסיה שתיצפה תיצר מצב שבו הרשוית יבינו יגיעו למסקנה שיש עתיד ויש פוטנציאל לפירסום תרתי משמע

אמתי

Leave a Reply